Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, trainingen en overige dienstverlening van Nakama Gym. Deze worden ter hand gesteld bij aanvang van het lidmaatschap en zijn kosteloos beschikbaar op de op de les-/trainingslocatie.

Lidmaatschap (aangaan, duur en opzegging):

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één maand en wordt elke maand automatisch verlengd. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op opgegeven lessen/trainingen voor de aangegeven duur, prijs en dagen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Het lidmaatschap omvat als uitgangspunt een vaste dag en tijd voor de les of training, tenzij er een lidmaatschap met zgn. onbeperkte deelname is afgesloten of er (in overleg) door Nakama Gym er een andere dag/tijd wordt toegestaan.

3. Bij opzegging dient er opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk middels een wijzigingsformulier worden gedaan bij het correspondentie adres dat is vermeld op de website van Nakama Gym (www.nakama-gym.nl). Opzegging dient plaats te vinden vóór de eerste dag van de maand, waarna het lidmaatschap de maand daarop zal eindigen. Tot aan het einde van het lidmaatschap kan men de lessen uiteraard blijven volgen.

Contributie (betaling, aanpassing):

4. De contributie wordt maandelijks door Nakama Gym afgeschreven per automatische incasso (SEPA automatische incasso) van de door het lid opgegeven rekening, waartoe een machtigings-formulier wordt ondertekend.

5. Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook (stornering, on-voldoende saldo, etc.), zal Nakama Gym de incasso nog één maal aan de bank aanbieden. Nakama Gym wel gerechtigd, maar niet gehouden, de incasso nadien nogmaals aan de bank aan te bieden. Indien er na de tweede poging geen betaling wordt ontvangen zal er zonder nadere ingebrekestelling sprake zijn van verzuim en zullen incassokosten in rekening worden gebracht. 

6. De contributie is verschuldigd gedurende het lidmaatschap, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de lessen/trainingen en/of faciliteiten. Bij verhindering wordt geen restitutie van contributie verleend.

7. Nakama Gym is gerechtigd tot tussentijdse wijziging van de contributie. Bij een dergelijke wijzi-ging is het lid gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van artikel 2, met dien verstande dat gedurende de resterende periode van het lidmaatschap de tot dan geldende contributie zal blijven gelden.

Risico (-aanvaarding, exoneratie):

8. Het lid is zich er van bewust dat de door Nakama Gym gegeven lessen en trainingen vechtsport/ contactsport betreffen en dat dit een verhoogd risico op letsel en/of schade met zich mee brengt. Nakama Gym zal zich inspannen deze risico’s te beperken, doch door deelname aan de lessen/trainingen aanvaard het lid dit verhoogde risico.

9. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf (en het gebruik) van deugdelijke middelen tot bescherming tegen letsel of schade, zoals o.a. scheenbeschermers en handschoenen. Nakama Gym kan desgewenst adviseren en/of bemiddelen bij de aanschaf maar neemt geen aansprake-lijkheid op zich ten aanzien van deze beschermingsmiddelen.

10. Het lid vrijwaart Nakama Gym en de voor haar werkzame instructeurs ten aanzien van schade wegens letsel of schade opgelopen tijdens, voor of na de lessen/trainingen, zowel voor zichzelf als voor aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Nakama Gym en/of haar instructeurs. In ieder geval zal de aansprakelijkheid de dekking die door de verzekeraar van Nakama Gym wordt gegeven of erkend, niet te boven gaan.

11. Nakama Gym biedt kosteloos de mogelijkheid om bezittingen als portefeuille, autosleutels, mobiele telefoons, in bewaring te geven gedurende de lessen. Niettemin is Nakama Gym niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van goederen van leden.

Gedragsregels:

12. Het lid is gehouden de aanwijzingen betreffende gedrag en veiligheid van instructeurs van Nakama Gym te allen tijde en nauwgezet op te volgen. Bij het veroorzaken van overlast of vertonen van ongewenst gedrag, heeft Nakama Gym – na waarschuwing – het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

13. Het lid is verplicht tot het gebruik van geschikte kleding voor de lessen/trainingen waaronder in het bijzonder het bij lidmaatschap ontvangen Nakama T-shirt. De kleding met het Nakama logo mag in beginsel ook buiten het verband van de lessen/trainingen worden gedragen, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van Nakama Gym op welke wijze dan ook, zulks in de meest brede zin van het woord. Bij overtreding hiervan heeft Nakama Gym het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

14. Het lid is gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van Nakama-Gym voorafgaand en aansluitend op de les/training. Het lid dient daarbij respectvol met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan en de ruimtes die worden gebruikt netjes achter laten.

Concurrentie:

15. Met het lidmaatschap verbindt het lid zich aan de voorwaarde om tijdens het lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaren na het einde van het lidmaatschap geen lessen en/of trainingen in vechtsport/contactsport te geven, noch zelfstandig, noch in loondienst, binnen een straal van 15 kilometer vanaf de vestiging van Nakama Gym te Harderwijk. Bij overtreding van dit beding zal het lid een niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 25.000,=.

 

Wat anderen zeggen

 • Vechtsport heeft mij altijd gefascineerd en ik wist nooit precies wat ik wilde totdat ik een les van John bijwoonde. Ik was meteen onder de indruk van zijn meesterschap en ik vertrouw op zijn visie. Dankzij de inzet van 'het Nakama team' ben ik trots op mijn prestaties en geniet ik van mijn groei.

  - Marc Mik

 • Vechten; soms tegen iemand anders, vaak met jezelf maar nooit alleen. Dat is Nakama!

  - Mirthe

 • Gezellige leuke training in een leuke groep.

  - Mike

 • Door Nakama blijf ik fit, kan ik mijn hoofd legen, en het is natuurlijk erg leuk om te trainen!

  - Jurgen

 • Een echte groep waar je in een veilige prettige omgeving je grenzen leert kennen en verleggen onder de zeer prettige en professionele begeleiding van John Kuipers.

  - Martijn

 • Nakama betekent voor mij, het ontstressen/ontspannen en het leren doelen te stellen. Durf stappen te nemen!!! Osu!

  - Marius

 • Ik train bij Nakama omdat ik m'n vertrouwen in mezelf wil vergroten en om m'n grenzen te leren kennen en respecteren.

  - Hendri

 • Dit noem ik nou pas echt sport! Conditie, techniek, zelfbeheersing en zelfverdediging. Bij Nakama ga ik echt tot het uiterste! De trainingen worden gedoseerd gegeven, daarom ook zeer geschikt voor vrouwen!

  - Jessica

 • Goede opbouw, goed gedoceerd. Duidelijke instructies.

  - Roy en Mike de Groot

 • Dit is één van de weinige sportverenigingen waarbij er met zoveel respect en plezier met elkaar om gegaan wordt.

  - Wesley & Hero

Sportaanbod

Het laatste nieuws

Nakama Gym en derde partijen gebruiken cookies om jouw internetgedrag op onze site te volgen. Als je verdergaat, ga je hiermee akkoord. Lees meer >